+
Add
Clubs
big picture elarge elarge elarge
elarge
Les amis du centre du Rham a.s.b.l.
Cipa Centre du Rham L- 2427 Luxembourg
Phone: 434493
Mobile: 691434493
Fax: 20403223
hw@vo.lu
 
Contact:
Presentation

Conseil d’Administration :

Hubert WENGLER, Maurice SCHUMANN, Mich FALTZ, Guy JOSSA, Henri WAGENER, Aline SCHULER, Pierre JUNCK, Robert KIRSCH, Eric ISAAC.

Eist Zil ass am Artikel 2 vun eise Statute festgeluegt :

« L’association a pour objet de contribuer au bien-être des personnes âgées entretenues au Centre du Rham.»
An dësem Sënn lauschtere mir op d’Propositioune vun de Pensionären an organiséiere flott Momenter fir si.

Mir profitéieren vun dëser Geleegenheet fir deene Familjen vun eise léiwe Verstuewenen villmols merci ze soen fir déi Donen déi sie der Amicale vun der Rhum zoukomme geloos hunn.

Compte chèque postal : LU93 1111 2133 4239 0000
 
 
RELATED