+
Publizéieren
Neies aus der Gemengepolitik
Lokal Parteisektiounen
Déifferdéng

CSV - Déifferdeng

Déifferdéng

DP - Déifferdéng

Déifferdéng

Déi Lénk Déifferdeng

Uewerkuer

KPL - Déifferdeng

Déifferdéng

LSAP - Déifferdeng

Déifferdéng

adr déifferdeng

Dir hutt eng Fro? Mellt Iech einfach op contact@mywort.lu
Äre Gemengerot
Nidderkuer

Antony Fränz

LSAP - Déifferdeng
Déifferdéng

Bernard Carlo

DP - Déifferdéng
Nidderkuer

Braquet Michel

DP - Déifferdéng
Nidderkuer

Cillien Eric

DP - Déifferdéng
Déifferdéng

Hoffmann John

DP - Déifferdéng
Déifferdéng

Logelin Jeannot

Déi Lénk Déifferdeng
Déifferdéng

Lorgé Jean

DP - Déifferdéng
Déifferdéng

Mangen Robert

CSV - Déifferdeng
Nidderkuer

Meisch Claude

DP - Déifferdéng
Déifferdéng

Münch Jean-Didier

DP - Déifferdéng
Déifferdéng

Ruckert Ali

KPL - Déifferdeng
Déifferdéng

Schwachtgen Frenz

déi gréng - Déifferdéng