+
Publizéieren
Neies aus der Gemengepolitik
Lokal Parteisektiounen
Äre Gemengerot
Ierpeldéng (Ettelbruck)

Bauler André

Ierpeldéng (Ettelbruck)

Gleis Claude (Bürgermeister)

Ierpeldéng (Ettelbruck)

Leider Gilbert (2.Schöffe)

Ierpeldéng (Ettelbruck)

Osch Eric

Angelduerf

Pierrard Romain

Biirden

Tessaro Carlo

Ierpeldéng (Ettelbruck)

Weisgerber Marc

Ierpeldéng (Ettelbruck)

Wolter Claude Nico