+
Publizéieren
Neist Sportnoriichten
Lëtzebuerg - Beggen / Member: Paul Krier / 7.07.2012 Paul Krier

1.Training bei de Wiichtelcher

Lëtzebuerg - Rollengergronn / Redakter: Luxemburger Wort / 28.11.2011 Luxemburger Wort

Zweiter Sieg in Folge von Karonei

Lëtzebuerg - Rollengergronn / Redakter: Luxemburger Wort / 15.11.2011 Luxemburger Wort

Spora trotz Mullers Einsatz unterlegen

Lëtzebuerg - Rollengergronn / Redakter: Luxemburger Wort / 17.12.2010 Luxemburger Wort

Le Tennis Spora a tenu ses assises

 
An der Géigend:
 
Méi op Landesniveau
Méi op Landesniveau