+
Publizéieren
Neist Sportnoriichten
Lëtzebuerg - Beggen / Member: Paul Krier / 7.07.2012 Paul Krier

1.Training bei de Wiichtelcher

Lëtzebuerg - Rollengergronn / Luxemburger Wort / 28.11.2011 Luxemburger Wort

Zweiter Sieg in Folge von Karonei

Lëtzebuerg - Rollengergronn / Luxemburger Wort / 15.11.2011 Luxemburger Wort

Spora trotz Mullers Einsatz unterlegen

Lëtzebuerg - Rollengergronn / Luxemburger Wort / 13.09.2011 Luxemburger Wort

Pesch sorgt für einheimischen Höhepunkt

Lëtzebuerg - Rollengergronn / Luxemburger Wort / 17.12.2010 Luxemburger Wort

Le Tennis Spora a tenu ses assises

Lëtzebuerg - Rollengergronn / Luxemburger Wort / 29.11.2010 Luxemburger Wort

Karonei nach Herzschlagfinale knapp vorne

Lëtzebuerg - Rollengergronn / Luxemburger Wort / 22.10.2010 Luxemburger Wort

Reges Interesse am Lasel-Cross im Baumbusch

 
An der Géigend:
 
Méi op Landesniveau
Méi op Landesniveau