+
Add
Communal political news
Your communal council
Biirmereng

Britz Jérôme

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Wellesteen

Estgen Gilles

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Schwéidsbéng

Gloden Michel

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Schwéidsbéng

Gloden Raymond

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Elwéng (Mondorf)

Homan Ben (Bürgermeister)

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Biirmereng

Kellner Nico

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Wentréng

Kohll Ed.

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Remerschen

Muller Jean-Paul

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Bech-Maacher

Putz Aline

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Schengen

Weber Fernand