+
Publier
Actualités politiques communales
Les sections locales
Vous avez des questions? Contactez-nous: contact@mywort.lu
Votre conseil communal
Burmerange

Britz Jérôme

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Wellenstein

Estgen Gilles

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Schwebsange

Gloden Michel

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Schwebsange

Gloden Raymond

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Elvange (Mondorf)

Homan Ben (Bürgermeister)

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Burmerange

Kellner Nico

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Wintrange

Kohll Ed.

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Remerschen

Muller Jean-Paul

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Bech-Kleinmacher

Putz Aline

Equipe "Matt Kompetenz an d'Zukunft"
Schengen

Weber Fernand