Besuch vun US Veteranen zu Bauschelt

Besuch vun 2 US Veteranen vun der 35th Infantry Division bei eis zu Bauschelt an der Gemeng. Fir d'éischt hu mer eng Gerbe beim Monument vun der 35. zu Bauschelt néiergeluecht an duerno sen mer an den Festsall gang fir déi offziell Réceptioun. Do kruten déi Hären James G. Graff an Dick J. O'Brien enner anderem Rousen vun de Schoulkanner iwerécht. Zum Schluss waren se vun eisem Lëtzebuerger Béier begeeschtert.