Millen am Daal vun der Bëttlerbach bei Sir.

Am Netz dat heiten fond: « Déi Millen ass 1867 vum Gaspard Schaul aus "Steenesch" vu Sir gebaut ginn. Den hot 1871 Faillite gemét, dunn ass se vum Martin Wanderscheid gestét ginn. 1906 ass se vum Joseph Hofer un den Gebrigder Jean an Paul Reisen verkaft ginn. Stét alles am mengem Sirer Häiserbuch! »

Net wäit vu Sir, an der Gemeng Bauschelt, ass d’Fondation Hëllef fir d’Natur am Bësetz vun zirka 40 ha Flächen, déi eng grouss Bioiversitéit ze bidden hunn. Virun allem am Dall vun der Bëttlerbaach gëtt et eng räich Flora a Fauna ze entdecken an natierlech ze erhalen.