Millen laanscht d‘Bëttler Baach.

D'Schaulsmillen oder Reisensmillen genannt an der der Gemeng Bauschelt bei Sir, ass eng fréier Millen déi laanscht d'Bëttler Baach steet.