Happy birthday / Den Ledesch Pir huet gefeiert


BIISSEN: Virun kuerzer d’Zäit, den 17. Abrëll 2023, huet den Ledesch Pir 80 Joer krit. Zu dësem Jubiläum hunn sech zu BIISSEN Frënn a Bekannten versammelt fir den Pir ze iwwerraschen. Dem Pir, deen bei sengen Frënn a Bekannten ëmmer häerzlechst wëllkomm ass an een gär gesinnenen Gaascht ass, huet et immens gutt gefall. Bei engem gudden Patt an engem gudden Iessen ass den Nomëtteg zesummen verbruecht ginn an mat Kaffi a Kuch hunn mir all den Nomëtteg gemittlech auskléngen gelooss.

Weitere Neuigkeiten von Christophe Schommer >