Am Bësch an bei de Weiheren un der Kirel (Kierel) bei Diänjen