Stolzeburg een klengt Dierfchen am Ourdall voll an der Bléi .