Déck Lay: Ennerdaach fir 30 Eschdöerfer während Rundstedt-Offensive, 1944.