Météorologesches Fréijor um Floer

De Wanter zitt sech lues awer secher zeréck, an Fréijor mecht seng éischt Schrëtt.

BRACHTENBACH Fernand