Ee provisoresche Pilier fir déi nei Patton-Bréck iwwert d'Sauer ze schubsen