Gedenken un 80 Joer D-Day

Gedenken un Landung vun den Alliierten den 6. Juni 1944 an der Normandie. Sie hun sech mat hirem Liewen agesaat dass mir haut an Freiheet a Fridden kennen liewen. D'Feierblummen sollen fir des bluddeg Deeg stoen.

Brachtenbach Fernand