d'Ourdaller Bléien zu Kaalber

Am Kader vam Ourdaller Bléiefest lad "d'Bauereninitiativ fir d'Éislek" an den "Naturpark Our" all Joer op hirt d'Fest zu Kaalber an, wou déi lokal a regional agebaute Produkter agebuadde gien, sief dat als Hunnig, Kreider , Uallig, Téi, Wëllkarmiel asw.