Nuit du sport

Och dest Joer gouw “d’Nuit du Sport “rem vun de Gemengen am Land organiséiert, fir d’Mattbierger, jonk an aal , ze motivéiren an Geleegenheet ze gin méi Sportarten ze entdecken.
Den Service National de la Jeunesse ( SNJ ) mam Ministère des Sports (MSP) huet den Opruff gemaach , ennert dem Contexte “ Gesond iessen, méi beweegen “ (GIMB)
Um Pétanque-Terrain waren d’Senioren aus dem Uelzechtdall mat Freed a Begeeschterung och derbei.