SCHOULUFANK : neit Koloréierbuch "Lëtzebuerg Alstad" vum Comité Alstad !

SCHOULUFANK : Vergiesst nët dat flott Koloréierbuch "Lëtzebuerg Alstad" vum Comité Alstad !


De Lëtzebuerger Szenograph, Kalligraph, Designer a Moler Gilles Becker, deen zu Wien établéiert ass, huet de Panorama vu 1753 vum Wenzel von Callot gescannt, vectoriséiert an deelweis nei gezeechent. Hien huet och zéng Usiichten aus dem dräidimensionale Modell vum Schlass „La Fontaine“ vum Peter Ernst von Mansfeld a Clausen ausgewielt a préparéiert, fir se faarweg ze molen.
D' "Koloréierbuch - Lëtzebuerg Alstad" - 56 Säiten, eeseiteg gedréckt - ka bestallt gin fir 22.- € (Porto abegraff ) beim Comité Alstad, 14, rue Sigefroi, L- 2536 Luxembourg , comite.alstad@pt. - Telefon 46 61 88 , duerch Iwwerweisung op de Spuerkeesskont IBAN LU64 0019 1755 0897 0000 mat dem Vermierk «Koloréierbuch».
D‘“Koloréierbuch - Lëtzebuerg Alstad“, vum Alstad Comité an Zesummenaarbecht mat de "Frënn vum Mansfeld-Schlass" ass an de Librairien, dem LCTO um Knuedeler an am Musée um Fëschmaart fïr 15.- € ze kréien.

RENTREE DES CLASSES : Livre de coloriage "Lëtzebuerg Alstad" un cadeau idéal pour tous les âges !

Le scénographe, calligraphe, designer et peintre Gilles Becker, d’origine luxembourgeoise et établi à Vienne, a scanné, vectorisé et dessiné partiellement le panorama de 1753 par Wenzel von Callot et en a réalisé une dizaine de vues. Il a également choisi dix vues issues du modèle tri-dimensionnel du Château « La Fontaine » de Pierre Ernest de Mansfeld à Clausen et les a également préparées à être coloriées à loisir.
Le livre de coloriage "Lëtzebuerg Alstad" - 56 pages, impression recto - est disponible au prix de 22.- € ( frais d’envoi inclus ) auprès du Comité Alstad, 14, rue Sigefroi, L- 2536 Luxembourg , comite.alstad@pt.lu , à commander par virement sur le compte bancaire BCEE IBAN LU64 0019 1755 0897 0000 avec la mention « LIVRE DE COLORIAGE ».
Cette publication « ludique » et éducative, réalisée par le Comité Alstad, en collaboration avec les „Amis du Château de Mansfeld“ est disponible au prix de 15.- € en librairie, à l’accueil du LCTO à la place Guillaume et au Musée National d’Histoire et d’Art au Marché-aux-Poissons.

SCHULANFANG : Das ideale Geschenk - Kolorierbuch "Lëtzebuerg Alstad" für jedes Alter

Der in Wien ansässige luxemburgische Szenograf, Kalligraph, Designer und Maler Gilles Becker hat das Panorama von Wenzel von Callot von 1753 gescannt, vektorisiert und teilweise neu gezeichnet. Er wählte auch zehn Ansichten aus dem dreidimensionalen Modell des Schlosses „La Fontaine“ von Peter Ernst von Mansfeld in Clausen aus und vektorisierter zum Kolorieren.
Das Kolorierbuch " Lëtzebuerg Altstadt" - 56 Seiten, einseitig gedruckt - kann bestellt werden zum Preis von 22.- € (Versandkosten inbegriffen ) beim Comité Alstad asbl. 14, rue Sigefroi, L-2536 Luxemburg, comite.alstad@pt. - Telefon 46 61 88 durch Überweisung auf das Bankkonto bei der Staatssparkasse IBAN LU64 0019 1755 0897 0000 mit dem Vermerk « KOLORIERBUCH ».
Das Kolorierbuch " Lëtzebuerg Altstadt", herausgegeben vom Comité Alstad asbl in Zusammenarbeit mit den "Amis du Château de Mansfeld – ACM“, ist ebenfalls erhältlich in den Buchhandlungen, beim LCTO am Wilhelmsplatz, sowie im Staatsmuseum am Fischmarkt zum Preis von 15.- €.