Esou laang schonns gëtt et d'Schueberfouer... an elo geet et erëm lass !

Jo. d'Schueberfouer gëtt et dëst Joer erëm an däer gewinnter Form ! Duerfir hei schonns ee Musikaleschen Eisekuch mat de " Becheler Sänger " .