Wat hunn déi da wëlles ?

Grous Versammlung um Dach zu Mamer ! Ginn déi wuel op eng Houchzäit oder blous op een déckt Iessen. Et gëtt esou vill Wëllkiischtebeem an däer Géigend !