Clematis ,Margreitchen an Paischtrousen , Scneiballen am Gaart