Second Hand Verkaf zu Réiser

Am Gemengenhaus vu Réiser huet de Fraentreff Réiserbann Don’en vu 15.525 € u verschidden Associatiounen iwwerreecht.

An de Genoss koumen:

-Ënnerdach asbl

-Stroossenengelen asbl

-Eng oppen Hand fir Malawi

-Rokku Mi Rokka

Deen nächste Second Hand fënnt den 8ten an 9ten Mäerz 2024 am Gemengesall vun der Réiser Gemeng statt