Donkelserbaach bild mat der Sollerbaach, Baach Kruppbéiwen an dono Béiwenerbaach

D'Krupbéiwen ass eng Baach am Éislek.

Si entsteet op 371 M i. NN aus dem Zesummefloss vun der Soller Baach mat der Donkelsser Baach.

Si ass ~ 2,280 Km laang.

Op der Héicht vun 348 M i. NN ännert si hiren Numm a leeft als Béiwener Baach weider.

(Die Donkelserbaach bildet zunächst mit der Sollerbaach den Bach Kruppbéiwen, der dann als Béiwenerbaach nach insgesamt ...)