Wäschbuer

Siren huet eng al monumental Eech.. Wa Beem dem Kalil Gibran no Gedichter sinn, di d’Erd an den Himmel schreift… da misst d‘Sirener Eech remarkabel Verse schreiwen!