Natur pur teschent Tratten an Houfelt un der Sporbaach.