JMC „Nälbom“ = Ahrtal Spend

Wi versproch ass d'Spend van 2200€ vam „Nälbom“, d'Konstwiärik datt mir mat Ärer Hëllef op zwee Konstfestivaler realiséiert han, integral am Ahrtal aakommen. Mir woren selwer op d‘ Platz bei d'Lékt kucken. Durich dämlich Bürokratie an Rechtsverdriier waarden der vill van hinnen na ëmmer ob d'Suen. Sie wëllen einfach rëm eent normald d’ Liäwen féieren an hirt Doheem erem opbauen.

D‘fräiwëllich Organisatioun vam Ahrtal an JMC son Eech na eng Kéier villmols Merci a wënschen Eech an Ärer Famil sching Feierdäsch 🎄


www.verteilzentrumahrtal.de