Zubetonierung als Klimakiller

Problematik as durch wat Erhëtzung kéint, dat wëllen déi 2 Foto‘en hei just ausso‘en, firwat et haut méi warm get, ma durch Bauen a sech, d.h. zubetonéieren vum Terrain, also och Bebauung an Besiedling vum Land, ergo durch Schaffen vun neiem Wunnraum! An genau dat as et jo och, wat eis Politik mescht an fördert!