Advent 2023 ewell am November?

Emmer méi, ëmmer eschter, ëmmer méi dacks, sou hescht Devise vun eiser Konsumgesellschaft!

Den 1. Advent 2023 as dest Johr den 3. Dezember!

An wat hu mer haut schon? Weihnachtsdöppefester mat Rummel durch ganz Land verspreet. Bal all Kaaf hot haut och säi Chrëscht- oder Wantermaart/fest genannt.

Bei ons am Éisleck hänken se elo schon den 23. November Chrëschtbeleuchtungen op, an et stin och schon iwerall Chrëschtbeemercher.

Geld schéingt jo sou völlig ze sën, an Chrëschtdag fängt geschwënn schon Ufangs November un!?