Grouss Gardenparty organiséiert vun der A.C.F.L.

Den 18. Juli hat d'A.C.F.L. hier grouss Gaardenparty mat Grill, Musek a Kanneranimatioun
am PARK vum BËSCHOFSHAUS an der Stat.
Méi Fotoë fannt Dir ënner

www.facebook.com/actioncatholiqueluxembourg/photos/ms.c.eJxF0dkRAzEIA9COMubG~;TeWrAja3zcyRrZ43lb3m~_nVVh8ZKDMT9z6EREJeqHtbxHWhBYkTBB1wQmNoMnF1QAiBocojt58Z1f2HOImEGOFihu~_REEPiJAHlKrdcqOOIXsLM4LVhjiOx5cIPEu~_1bkg4IQOgQuhnjxOEUoBzj8oBzui59vDaxiMfW8iDN812Qg7sv6TgG7KCgLZml3AHOEN1YDctiQfUmtADO7S0ALqPXCYDSsBiEbtY~_fl1Ob9GhBzY~_hWTSCZiEslEolwo90iUk~_aR7IE3cTHj3aNkEty0DAlnl0okqr77AKNp.bps.a.1469824489981171.1073741830.1451927735104180/1469824496647837/?type=3&theater