Meditative Rondgang um Schetzelswee beim Waldhaff

D'Action catholique des femmes du Luxembourg (A.C.F.L.) haten de 26. September zu dësem Rondgang zum Thema "Schöpfung" agelueden.

Méi Fotoën fannt Dir ënnert

www.facebook.com/actioncatholiqueluxembourg/photos/ms.c.eJw9ztkNgEAMA9GOUBLnWPffGIiAf5~_skT0PA4Q7BhZx~_QdYMEG94EcwOdZI~;pC2Cwh8FyXAMbCnBRs1RXN2oR~_1UVO08oEgeQPDFSXJ.bps.a.1489239304706356.1073741833.1451927735104180/1489239311373022/?type=3&theater