Visit vun der Cité judiciaire an der Stat, den 26. Februar