Schnurrsula an Co siichen en Doheem


D'Hilde & Schnurrsula & Spiderman sinn jonk Katzen am Alter vu 6-9 Méint, déi just am Duo vermëttelt ginn. No der Agewinnung, sollen se och dobaussen dierfen fräi düsen.

Fir den jonken Trio Tick & Trick vun 2 Méint gëllt dat sälwëscht

Weider Infos bei Amiavy ënnert der N.: 621743773.

Weider Infos bei Amiavy ënnert der N.: 621743773,


Hilde & Schnurrsula & Spiderman, sont de jeunes chats âgés entre 6 et 9 mois qui cherchent un foyer à deux. Après la phase d'adaptation, les sorties vers l'extérieur doivent être

Même chose pour les chatôns Tick & Trick & Track âgés de 2