Kiirmes zu Buurschent

Samsdes den 1. September 2012: Hämmelsmarsch vun der Chorale Ste Cécile vu Buurschent
Sonndes, den 2. September 2012: Kiirmesmass gesong vun der Chorale Ste Cécile vu Mamer, http://www.mambra.lu
ennert der Direktioun vun der Mme. Sylvie Serra-Jacobs,
mat duerno enger Réceptioun um Camping du Moulin op der Buurschtermillen.