De Bouser Spektakel ass frou sech och dëst Joer rëm kennen sozial ze engagéieren.

Am Kader vun hirer Generalversammlung huet de Bouser Spektakel der ASA Asbl - Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn e Scheck vun 1.500 € kënnen iwwerreechen. Den Här an d'Madame Nash haten zou dëser Geleeënheet och den Exi an de Vistou matbruet.