940 Euro fir d’Fondation Autisme Luxembourg !

D’Kanner vun der Maacher Spillschoul waren dëst Joer liichten an se hunn 940 EURO un der Fondation Autisme Luxembourg gespent.

Dës Suen ginn fir adaptéiert Gaardenaktivitéiten an eis Foyere zu Rammerech ze entwéckelen.

E grousse Merci fir d’Ënnerstëtzung vun de Kanner !