TeamGym2022 an der Coque

AAGIL Association des Anciens Gymnastes International Luxembourgeois

Dee leschte RV vun den "anciens gymnastes" war den 29th February 2020, just virum "lockdown". 2 Joër laang konnten mir keen Treffen organiséieren. Mais dëst Joër hunn mir vun der Geleeënheet profitéiërt an mir hunn eisen RV an der Coque organiséiërt, den 17.September 2022 fir den 2022 TeamGym European Championships - Luxembourg, Org. Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique (FLGym)

Mir hunn ee flotten Dag verbruecht. Et war einfach fantastech fir all deene jonken Dammen an Haeren nozekucken, déi hiirt Koennen bewisen hunn.