D’Kandidate vun der Maacher DP

Robert Stahl (67),
Borgemeester zënter 2000,
Am Gemeenerot zënter 1976,
Pensionéierte Bankbeamten

René Sertznig (57),
Schäffen zënter 2006,
Direkter vun der Entente Touristique vun der Lëtzeborger Musel

Guy Bastian (46),
Wënzer a Schoustermeester

Nico Clemens (64),
Pensionéierten Eisebunner

Patrick Frieden (39),
Content Manager an den Neien Medien, Versécherungs- Agent

Emile Hoffmann (56),
Elektro- Techniker, President vun der Maacher DP

Liliane Ney-Thiel (56),
Néiesch an Hausfra

Paxi Picco (30),
Film- a Medien- Designerin

Camille Ruppert (54),
Staatsaarbechter

Kitty Schiffmann (64),
Gemeeneconseiller zënter 2010, Pensionéiert Geschäftsfra

Claude Wagner (33),
Beroufspompjee