Medailleverdeelung bei der Hesper Musek

HARMONIE MUNICIPALE HESPERANGE
fondée en 1899
HARMONIE DES JEUNES HESPERANGE


Generalversammlung vum 20.1.2012

De President Pir Lorge mescht d’Bregréissung, no der Gedenkminut fir déi Verstuerwen, zitt hien en allgemengen Bericht iwert d’Joer vum Bénévolat. Hie seet alle Persounen merci fir déi vill Arbecht an Hellef am läschte Joer. Och geet säi Merci un de Buergermeeschter Marc Lies a senge Leit fir d’Ennerstötzung, an un den Direkter Olivier Gravier vun der Hesper Museksschoul.

De Sekretär möscht en détailléierten Bericht vun den Aktivitéiten vum läschten Joer, an den Ausbleck fir 2012 léisst sech och weisen. No der GV vum 20.1 geet et mam Hämmelsmarsch zu Alzeng weider op de Fuesbal FORMIDABEL den 20.2.2012 am Centre Civique mat « The Providers ».
Fréijohrskonzert 5.5. um Howald, Concert de Fin d’Année den 15.12. am Centre Civique. Dozwechen gött beim Cactus gegrillt un de Manifestatiounen vun der Gemeng deel geholl, Museksfest beim Centre Civique, Concerten op der Places d’Armes, zu Iechternach an zu Dinant, Oldiespartie asw.

De Benoit Descoups mecht de Bericht vun der Jugend, mat 4 eege Concerten an 2 Galas mat der grousser Musik lossen sech weisen.

De Keesebericht vum Tresorier Fernand Matthias weist e klengen Defizit op, duerch reparéieren a kafen vun Instrumenter.

No der Décharge vum Komité huet dMadame Diane Adehm, Députéiert an Scheffin vun der Gemeng Hesper de Musikanten-innen gratuléiert fir hir gut Arbecht.

D’Dirigentin Nadine Bichler freet sech op d’Prouwen fir de Fréijohrskonzert an hofft dass d’Musikanten-innen grade sou gut an d’Prouwen kommen wéi biss elo. Um Stage vun 3 Deeg zu Iechternach gi vill Virbereedungen op de Concert gemach.

De Jeannot Clement vun der UGDA fir déi gut Arbecht, an deelt 15 Medaillen un langjähreg Membren aus.
INSIGNES: 5 Joer: UGDA Biren Paule, Calnan Eleanor an Laura, Chou Rainho Daniel, Gillen Robine, Hoeijmakers Birgit, Lavandier Claire, Linde Joanne, Stoos Mathieu,Triniane Esther.
Médaille MERITE EN BRONZE: 10 Joer, UGDA Bestgen Chris, Breser Anja, Hoffmann Nell.
MERITE EN VERMEIL: 30 Joer Moos Nicole
MERITE EN VERMEIL AVEC PALMETTE: 40 Joer UGDA, Streff Guy.
Hie gratuléiert och den Hären Paul Jome an Roland Hellers fir 60 Joer Hespermusek.

Vum President gi folgend Laureaten fir hirt gut Ofschneiden am Conservatoire ausgezeechent:
Premier Prix Solfège: Biren Anne, Zuccoli Ilenia, Engels Gilles.
Deuxième Prix Solfège: Lallemang Claire. Hoffmann Michel, Instrument: Duhr Pol.
Première Mention Solfège: Linde Joanne, Comin Claudia, Music de Chambre: Duhr Pol
Deuxième Mention Instrument: Descoupos Dominique, Duhr Anne-Marie, Detampel Carole, Hoffmann Sarah
Concours jeunes solistes: Médaille Argent: Duhr Anne-Marie, Engelbert Gilles.

40 JOER HMH: Streff Guy M.W


1. Foto vum J.Wester

Fotos vum Denise Puraye