Vill hunn déi "Lënster Fraen a Mammen" fir e gudden Zweck geschafft

D'Presidentin Monique Marmann war frou, ganz vill Membren op der Generalversammlung vun de "Lënster Fraen a Mammen" am fréiere Pompjeesbau begréissen ze kënnen.Als Éieregäscht hunn d'Buergermeeschtësch Francine Colling-Kahn, de Paschtouer Francis Erasmy an den Éierebuergermeeschter a President vum Kiercherot Denis Dimmer deelgeholl. D'Presidentin huet no engem kuerze Gebiet all deene Merci gesot, déi am Laf vum Jar aktiv am Veräi matgeschafft hunn, an dat haaptsächléch um Bazar vu Pällemsonndeg. D'Sekretärin Nelly Wilmes huet en detailléierte Rapport virgedroen, aus diem herviergaangen ass, datt eng gutt Aarbecht geleescht ginn ass. Si huet dës Aktivitéiten hervirgehuewen: De Bazar, wou ronn 7000 Euro Rescht bliwwe sinn, déi fir d'Restauratioun vun der Kierch a fir karitativ Wierker gespennt gouwen; Bedeelegung un der "Grousser Botz"; Visite vum Chantier während der Restauratioun vun der Kierch; Bedeelung un der Oktav, der Sprangprëssessioun, um Te Deum, un der "Journée commémorative"; um Chrëschtmaart an un der Immaculata-Mass an der Buerg; Ausfluch an d'Stad bei "d'Stëmm vun der Strooss" mat duerno engem Nuechtiesse beim "Piccobello". De Paschtouer Francis Erasmy an d'Buergermeeschtësch Francine Colling-Kahn hunn de Membre Merci gesot fir hire groussen Asaz am Laf vum Jar am Déngscht vun deenen, deenen et net gutt geet, mat dëse Wierder: "Dir sidd e wichtege Pillier an eisem Parverbandsliewen a bis iwwer eis Gemeng eraus. Mir si frou, datt dir do sidd, an datt dir dat maacht," (An deenen nächsten Deeg kënnt dir en detailléierte Rapport vun dëser Generalversammlung am "Wort" liesen.) (dd)

More news by Fraen a Mammen Jonglënster (ACFL) >