HVB mat den Lux Rollers an der Coque (Billergalerie)

D'Lux Rollers haaten erëmm een super Atelier an der COQUE den 21 März mat den Schüler vum Lycée Technique pour Professions de Santé. Dat Ganzt hat als Ziel fir dat di Schüler di am Studium vun engem Gesondheetsberuff sin erlierwen sollen wéi et an engem Rollstull ass. Di 30 Schüler di mer haaten waaren All méi wi begeeschtert vun der Saach an si hun sen och nach köstlech amüséiert!!

Luciano Fratini
Président an Spiller