Buergbrennen zu Lëpschent

Och zu Lëpschent as dese Weekend eng Buerg gebrannt gin. D'Lëpschter asbl huet duerno op eng Ennenzop an ee Patt an déi al Schoul invitiert.