Den Handarbechtstreff aus dem Club Senior „Haus an de Sauerwisen“ huet gespent.

Schon fir déi dretten Kéier huen Dammen vum Handarbechtstreff aus dem Club Senior „Haus an de Sauerwisen“ vu Rëmeleng hir Handaarbechte fir de gudden Zweck gespent.

An engem Joer sinn eng 105 Decken, sëlleg Mutzen, Schalen , Händsche gestreckt a gehäkelt ginn. D`Handarbeschten sinn den 14. Dezember 2022 der Associatioun "Amis de la Communauté Catholique de Bonnevoie (ACCB)" iwwerrecht ginn. D`Sozialequipe vun der ACCB ënnerstëtzt sozial schwaach Mënschen a Mënschen ouni Wunneng.Durch den Verkaaf vun Handaarbechten konnten sie ee stolzen Don vun 2028€ un d`Organisation machen.

Un eng Paus as net ze denken, déi nächst Projeeten sinn schon ugefangen an wärten och nächst Joer ërem gespent gin. Den Handarbechtstreff trëfft sech ëmmer Mëttwochs vu 14 bis 17 Auer am Club Senior zu Rëmeleng. Dir sidd wëllkomm mat ze maachen.