Bichermaart zu Schwéidsbeng zu Gonschte vun de Leit aus der Ukraine

Mat gemach huet d’Bicherthéik vu Schwéidsbeng,Fairtradegrupp vun der Gemeng Schengen,de Club des Jeunes vu Bechmacher,Privat Leit a Kanner aus der Gemeng Schengen.
Et goufe Croissants,Bretzelen,Kaffi a Panescher.
All Buch ass fir e Präis vu 5 € verkaft gin
Den Erléis vun de Bicher souwéi all Don ass integral un d’Leit aus der Ukraine gangen.