105 Gebuertsdaag Mme. Pauline Becker-Blasius

Pauline Becker-Blasius, Januar 2024
Viru kuerzem war zu Briedemes eng méi lass, mat vill Cadeauen a Blummen, mat der Famill, Frënn, dem Buergermeeschter a Schëffen.
Mam Éierenbuergermeeschter Marco Albert a fréiere Schäffen Ernst Lohmeier hu mir mat Crémant a Schnittercher dem Pauline seng 105 Joër mat beschter Laun a Gesondheet gut gefeiert.