CSV Stesel huet hier Lëscht op der Gemeng déposéiert

Haut huet CSV Stesel hier Lëscht op der Gemeng zu Stesel déposéiert. Ob der Foto sin v.l.n.r. : Claude Risch, Roger Scheeck, Judith Mischo-Feider, Marcel Oberweis, Valérie Geille-Pautot, Tessy Scholtes, Josy Hansen, Raymond Konzem, Romain Schanck.
Ob der Foto fehlen: Ulla Muller-Rüschen, Jean Rossy, Claude Daleiden.