Buergbrennen op der Schanz (Photoen)

27. Buergbrennen op der Schanz organiséiert vun den Micky Mais aus der Gemeng Bech. Sonndes Moies Tour durch Dierfer Altréier, Heeschbreg, Kraizenhéicht a Kuebebuer mat ausdeelen vun Gulaschzopp vun Dir zu Dir.

.