Maison Relais Billek spend 1500 € un en Déierenasyl

Mat der Aktioun "Glühwäin fir e gudden Zweck" huet d' Maison Relais Billek dem Gaasperecher Déierenasyl en Don iwwer 1500 € iwwerreecht.