Scheckiwerreschung

No enger coronabedingter Paus hun Fraën a Mammen aus der Gemeng Geisdref dëst Joer Hameschmieren verkaft. Den Erléis fun dësem Verkaf huet dee stolze Montant fun 1000.-€ erginn.D‘Suen goufen bei engem gemittliche Patt un PARKINSON Lëtzeburg iwerreescht.