(Fotoen) Leiffraweschdag zu Heeschbreg / op der Schanz